FAQ

Ofte stillede spørgsmål

FAQ

Du får svar senest 1. juni, om du er optaget. Der vil du blive foreløbigt optaget på et gymnasium.

Hvis du ikke har valgt det gymnasium, du er blevet optaget på, skal du bekræfte pladsen. Din plads er foreløbig, indtil du får dine afsluttende karakterer fra folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du ikke har fået svar, skal du kontakte din førsteprioritet i din ansøgning.

På STX vægtes fagene som følger:

Obligatoriske fag

Fag

Årskarakterens vægt

Eksamenskarakterens vægt

Dansk A (mundtligt)

1

1

Dansk A (skriftligt)

1

1

Engelsk B (mundtligt)

0,75

0,75

Engelsk B (skriftligt)

0,75

0,75

Fysik C

1

1

Historie A

2

2

Idræt C

1

1

Matematik B (mundtligt)*

0,75

0,75

Matematik B (skriftligt)*

0,75

0,75

Matematik C (mundtligt)*

0,5

1

Matematik C (skriftligt)*

0,5

Ikke muligt

Oldtidskundskab C

1

1

Religion C

1

1

Samfundsfag C

1

1

2. fremmedsprog på A – begynder. (mundtligt)

1

1

2. fremmedsprog på A – begynder. (skriftligt)

1

1

2. fremmedsprog på B – fortsætter. (mundtligt)

0,75

1,5

2. fremmedsprog på B – fortsætter. (skriftligt)

0,75

Ikke muligt

Kunstnerisk fag C

1

1

Naturvidenskabeligt fag C

1

1

Naturvidenskabeligt fag C

1

1

NV – naturvid. grundforløb

Ikke muligt

0,25

AP – almen sprogforståelse

Ikke muligt

0,25

SRP – studieretningsprojekt

Ikke muligt

2

*Matematik er C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau.

Studieretningsfag og valgfag

Fag

Årskarakterens vægt

Eksamenskarakterens vægt

Fag på A (mundtligt)

1

1

Fag på A (skriftligt)

1

1

Naturvidenskabeligt fag B (mundtligt)

0,75

1,5

Naturvidenskabeligt fag B (skriftligt)

0,75

Ikke muligt

Øvrige fag på B-niveau

1,5

1,5

Fag på C-niveau

1

1

Et eksempel på ligningen kunne se således ud:

Du har fået 7 i årskarakter i tysk B skriftligt og mundtligt og du får 4 til eksamen. Faget vægter 0,75 både mundtligt og skriftligt i årskarakter, men det vægter 1,5 til eksamen. Da bliver gennemsnittet:

(7*0,75) + (7*0,75) + (4*1,5) / (0,75+0,75+1,50) =5,5

For det samlede gennemsnit ganger du først karaktererne med deres vægt. Derefter lægger du alle de vægtede karakterer sammen. Sidenhen lægger du alle vægtene, du har brugt, sammen. Til sidst dividerer du summen af de vægtede karakterer med summen af vægtene.

Du skal søge optagelse til STX gennem optagelse.dk senest 1. marts det år, hvor du ønsker at starte på STX. Du kan se under punkt et, hvordan du får svar, og hvilke svarfrister der gælder for lige netop dig.

Når du ansøger gennem optagelse.dk skal du angive dine prioriteter i den rækkefølge, du ønsker dem opfyldt i. Er du elev i grundskolen, kan du her læse mere om, hvordan du skal udfylde din ansøgning. Er du ikke elev i grundskolen, kan du her læse mere om, hvordan du skal udfylde din ansøgning.

Når du søger ind på STX, har du frit valg mellem alle almene gymnasier i hele landet. Du kan vælge ethvert gymnasium som din førsteprioritet, men du er ikke garanteret en plads der. De fleste elever får dog opfyldt deres førsteprioritet.

Hvis du ikke bliver optaget på din førsteprioritet, undersøges det om der er plads på andenprioriteten, derefter tredjeprioriteten osv., indtil der er fundet en plads til dig.

Hvis der er flere ansøgere end pladser på din førsteprioritet, er det din transporttid til gymnasiet, der afgør, om du får plads.

Hvis der ikke kan findes en plads på nogen af de gymnasier, du har ønsket, forsøger fordelingsmekanismen at finde den 1. prioriterede uddannelse på et gymnasium med plads, hvor du har kortest mulig transporttid indenfor 45 minutter.

Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat
Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat, men ellers opfylder adgangskravene, skal du enten til en optagelsesprøve, eller du skal have mindst 6 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvilken studieretning du bør vælge, kommer an på dine uddannelsesmæssige drømme efter gymnasiet. Udover disse drømme er det f.eks. også værd at lægge mærke til, hvilke fag du var interesseret i i grundforløbet, hvilke muligheder dine valgfag giver dig og hvordan du passer ind socialt.

STX er en 3-årig gymnasialuddannelse, der er alment dannende indenfor humaniora, natur- og samfundsvidenskab. Uddannelsen foregår som en kombination af selvstændigt arbejde og samarbejde med andre. Efter STX-eksamen kan studenten søge optagelse på en videregående uddannelse.

En STX består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

De obligatoriske fag er:

 • A-niveau: dansk og historie.
 • B-niveau: engelsk, matematik, 2. fremmedsprog (hvis det er et fortsættersprog, ellers på A-niveau).
 • C-niveau: fysik, idræt, oldtidskundskab, religion, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt to af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.
 •  Elever, der har flere end tre fremmedsprog eller tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau, skal alene have matematik på C-niveau.
 • De kunstneriske fag er billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik.
 • Eleverne skal vælge et 2. fremmedsprog, som kan være et begyndersprog (fransk, tysk, italiensk, kinesisk, russisk, spansk) på A-niveau, eller et fortsættersprog (fransk, tysk og spansk) på mindst B-niveau.

Derudover gælder der særlige regler for fagkombinationer, der afhænger af, hvilket hovedområde din studieretning hører til.

Grundforløbet går i sin essens ud på at introducere eleverne for studieretningernes fagområder, fag og faglige krav, der stilles i gymnasiet.

Du vil blive undervist i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt et udvalg af de studieretningsfag, vi tilbyder. Altså et grundlag hvorudfra du skal træffe dit endelige valg om studieretning. Derudover er det naturvidenskabelige grundforløb og almen sprogforståelse en del af grundforløbet. Eksamenskarakteren i de to forløb kommer til at fremgå på dit eksamensbevis.

En studieretning er den gren af faglig specialisering, du kan vælge på gymnasiet. Den består som regel af to til tre fag der danner et fagligt samspil i kombination med de obligatoriske fag.

Der findes fire hovedområder inden for studieretninger; ”Kunst”, ”Naturvidenskab”, ”Samfundsvidenskab” og ”Sprog”, med hver deres faglige profil og retning for videregående uddannelse. Studieretningerne består som udgangspunkt af to allerede fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et på B-niveau. I kombination med de obligatoriske fag og dine valgfag udgør disse fag dit studieretningsforløb.

STX-studentereksamen er adgangsgivende til en lang række uddannelser. På adgangskortet kan du se præcis hvilke fagkombinationer, der giver adgang til hvilke uddannelser.

Her er en kortoversigt:

 • Erhvervsakademiuddannelser: Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner, militære uddannelser.
 • Professionsbacheloruddannelser: Diplomingeniør, bygningskonstruktør, folkeskolelærer, pædagog, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder, radiograf.
 • Universitetsuddannelser: Agronom, biologi, datalogi, fysik, kemi, matematik, medicin (læge), farmaceut, tandlæge, jura, psykologi, statskundskab, civilingeniør, sprog, historie og mange flere.

For at komme inde på STX stilles der følgende krav:

 • Du skal have søgt om rettidig optagelse til det skoleår, du ønsker at starte på gymnasiet.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat med et gennemsnit på mindst 5 af alle afsluttende standpunktskarakterer i 8./9./10. klasse.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. – 9. klasse i folkeskolen eller tilsvarende prøveforberedende undervisning.
 •  Du skal have gået til folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse og bestået dem i henhold til folkeskolens regler.
 • Du skal have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved folkeskolens obligatoriske afgangsprøve.

Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.

Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat, men ellers opfylder adgangskravene, kan du med et gennemsnit på mindst 6 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen optages på STX.