Vores værdier

Fællesskab, engagement og udvikling er de tre pejlemærker for alt, vi gør på Egaa.

Egaa Gymnasiums værdier

Egaa Gymnasium bygger på fire grundværdier, som står centralt i elevernes og medarbejdernes møde med hinanden, med skolen og med omverden: Faglighed, nysgerrighed, handlekraft og fællesskab. 

Faglighed

På Egaa Gymnasium lægger vi vægt på, at du lærer at forstå din omverden gennem et stærkt fagligt og flerfagligt fundament. Faglighed forstås således bredt og rummer både faglig og flerfaglig viden, kompetencer og metoder. Fagligheden er vigtig for din videre uddannelse og din mulighed for at skabe små og store forandringer i verden. Arbejdet med fagligheden tager både afsæt i dig som enkeltelev og det fællesskab, som er rammen om læringen. Arbejdet med fagligheden skal udfordre dig og de øvrige elever og støtte såvel jeres individuelle og fælles udvikling. Det er vigtigt for Egaa Gymnasium, at medarbejdere løbende udvikler deres egne og organisationens didaktiske, faglige og flerfaglige kompetencer. Arbejdet med din og de øvrige elevers læring – og den viden som indgår i arbejdet – er således opdateret og rettet mod de kompetencer, som både kommende studier og et fremtidigt arbejdsliv kræver af dig. 

Fællesskab

På Egaa Gymnasium lægger vi vægt på, at fællesskabet af elever, medarbejdere og samarbejdspartnere opleves som både forpligtende og inkluderende, således at vi interesser os for hinanden og samtidig giver plads til hinandens forskelligheder. Vi arbejder målrettet med at udvikle både det bærende fællesskab i klassen og de store fællesskaber på tværs af klasser og årgange, ligesom vi giver plads til de mindre fællesskaber om særlige interesser. Fællesskabet er desuden afgørende for, at både du, de øvrige elever og medarbejderne møder en hverdag, hvor fejl anerkendes som uundgåelige elementer i en udviklingsproces. Det er vigtigt for Egaa Gymnasium, at alle medarbejdere i deres praksis fungerer som rollemodeller i deres møde med elever, kolleger og samarbejdspartnere. 

Nysgerrighed

På Egaa Gymnasium lægger vi vægt på, at du udvikler din nysgerrighed, kreativitet og refleksion om mennesker, viden og verden omkring dig. Nysgerrighed er en afgørende forudsætning for din vilje til og motivation for at udvikle dig og lære mere om fag og omverden. Nysgerrigheden kan åbne for andre måder at fortolke og forstå verden på og dermed skabe grundlaget for nye kreative problemløsninger og måder at møde fag på. De mange perspektiver på verden, som nysgerrigheden føder, udgør et helt nødvendigt fundament for din refleksion om mennesker, om verden og om din egen rolle heri. Det er vigtigt for Egaa Gymnasium, at medarbejderne også har mulighed for at inddrage deres faglige og didaktiske nysgerrighed i arbejdet med dig og de øvrige elever. 

Handlekraft

På Egaa Gymnasium lægger vi vægt på, at du opøver handlekraft og lærer at tage medansvar for undervisningen, din læring og de fællesskaber, som du indgår i. Selvtillid og mod er vigtige forudsætninger for, at du udvikler dig og lærer at bruge din indflydelse i såvel skolen som i aktiviteter omkring dig.    Handlekraft gør dig i stand til at håndtere de udfordringer, du møder, og til at påvirke udviklingen i verden omkring dig. Det er vigtigt for Egaa Gymnasium, at medarbejderne i deres profession har rum til og mulighed for at fungere som rollemodeller for dig og de øvrige elever i arbejdet med at udvikle jeres handlekraft og medansvar.