Øvrig vejledning

På Egaa Gymnasium kan du få hjælp og vejledning, hvis du har brug for det. Både fagligt, personligt og studiemæssigt.

Matematikvejledning

Matematikvejledningen på Egaa Gymnasium tilbyder løbende vejledning og understøttende aktiviteter for elever, der har matematikvanskeligheder. Matematikvejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og kan foregå individuelt eller i små grupper. En vejledning kan sætte en aktivitet i gang, så en elev får udfyldt matematikhuller, støtte talblinde med basal matematik eller afhjælpe elever, der grundet andre årsager har særlige udfordringer med talbehandling eller matematik.

I starten af 1.g laver alle elever en introscreening i et af de første matematikmoduler. Herefter tilbydes udvalgte elever en samtale og evt. yderligere tests i matematikvejledningen.

I 2.g efter terminsprøven i matematik B laver vi et intensivt træningsforløb for elever, der ikke bestod terminsprøven i matematik B.

Henvendelse til matematikvejlederne sker via din egen matematiklærer eller studievejleder, men du er selvfølgelig også selv velkommen til at skrive til os.

Er du kommende elever på Egaa Gymnasium må du gerne kontakte os på forhånd, hvis du allerede ved eller har mistanke om, at du har specifikke matematikvanskeligheder.

Andreas Hermansen og Marianne Glenting er vejledere i matematik – og kan kontaktes på Teams.

Læsevejledning

Læsevejledningen tilbyder hjælp til læsning og stavning

I 1.g står læsevejledningen for screening af alle 1.g’ere mhp. at finde frem til elever, der har brug for særlig støtte til læsning og stavning. På baggrund af denne screening tager den sproglige vejleder kontakt med relevante elever for at planlægge et læse- og/eller staveforløb. Man kan dog altid selv henvende sig til sproglig vejledningen, hvis man føler, man har brug for særlig støtte, og det gælder naturligvis gennem alle tre gymnasieår.
 
Læsning: Hvis man læser langsomt, er der faktisk mulighed for at forbedre sin læsehastighed med forskellige teknikker. 

Stavning: Hvis man har vanskeligheder med stavning, er der mulighed for at gå ind og træne bestemte fejltyper for derved at rette op på fejlene. 

Læsevejledningen tilbyder både fælleskurser og individuelle kurser. 

Det er læsevejledningen, man som elev skal ansøge, hvis man har brug for forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen eller forlænget prøvetid til skriftlig eksamen. Det er primært elever med dysleksi (ordblindhed), der tildeles forlænget forberedelsestid. Undtagelsesvis kan andre elever med alvorlige læse-/stavevanskeligheder tildeles forlænget forberedelses-/prøvetid efter individuelt skøn. Ansøgningsfristen vil typisk være i starten af februar. Præcis dato offentliggøres senere. 

Det er også læsevejledningen, man skal tage kontakt med, hvis man allerede inden starten på gymnasiet ved, at der skal ansøges om it-rygsæk (til elever med dysleksi, dvs. ordblindhed). En it-rygsæk indeholder en pc, andet hardware samt særlige programmer, der kan hjælpe ordblinde med læsning og skrivning. Ansøgning om it-rygsæk kan også ske i løbet af gymnasietiden, dog sker det typisk i 1.g. 

Det er Christine Nødskov og Lisa Grønkjær, der fungerer som læsevejledere på skolen.

Christine og Lisa kan kontaktes på Teams. 

Vejledning i skriftlig engelsk

Den sproglige vejledning i engelsk på Egaa Gymnasium er et tilbud til elever med vanskeligheder i engelsk.

Eleverne skal i engelsk kunne udtrykke sig om fagets emner, metoder og begreber såvel mundtligt som skriftligt. Det kræver en sprogforståelse, der bygger på ordforråd og sætningsopbygning. Det er derfor afgørende, at man som gymnasieelev har et basalt grammatikkendskab. I den sproglige engelskvejledning arbejder vi med dette. Vi træner også ordforråd. Et stort ordforråd er nemlig en af de vigtigste faktorer for sprogtilegnelse. Ud over grammatiktræning i sætningsopbygning og ordforrådsøvelser arbejder vi konkret med det skriftlige arbejde. Fx hvordan en tekst præsenteres og resumeres, og hvordan der skabes overgange mellem afsnittene.

Engelsklærerne screener alle eleverne i begyndelsen af 1.g og vurderer, om der er brug for understøttende undervisning med fokus på skriftlighed. Støttetilbuddet drejer sig om undervisning i basisengelsk på minihold. Tilbuddet gælder elever i 1.g på b-niveau, men der er også mulighed for opfølgning med løbende individuel vejledning samt ”booster-kurser” i foråret i 2.g.

Pia Rørkær Sigh er sproglig vejleder i engelsk og kan kontaktes på Teams.