Studie- og ordens­regler

Egaa Gymnasium er arbejdsplads for elever, lærere, ledere og andre ansatte. I overensstemmelse med skolens værdier er det skolens politik at sikre, at alle grupper udviser respekt og tolerance indbyrdes og for hinanden, således at skolen er et trygt sted at være.

Ordensregler

For elevernes vedkommende sikres ovenstående bl.a. ved nedenstående ordensregler. Disse gælder både i de skemalagte undervisningsblokke, og hvor det er relevant ved skolemæssige aktiviteter på eller uden for skolen, (fx ekskursioner, studierejser og skoleidrætsstævne) samt i elevernes fritid, hvis adfærden (fx på sociale medier) har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder orden og samvær på skolen. Skolens ledelse kan dispensere fra ordensreglerne, fx hvor det er fagligt relevant i et bestemt undervisningsforløb.

Eleverne skal tage ansvar for egen adfærd og tage hensyn til deres medmennesker i undervisnings – såvel som i sociale sammenhænge. Dette indebærer overholdelse af almindelige gældende love og regler samt almene normer for god orden og godt samvær for elever på uddannelsesinstitutioner, hvor der er respektfulde relationer mellem eleverne indbydes og mellem eleverne og de ansatte.

Eleverne skal som det fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt, normalt bruge dansk. Dog bruges de relevante sprog i fremmedsprogsundervisningen og i mødet med fremmedsprogede, ligesom det fx er relevant at tale engelsk i I-Class.

Eleverne skal vise ansvarlighed over for skolens inventar og behandle dette samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt.

Dette gælder også skolens tekniske udstyr herunder IT. Skolen stiller netværk, udstyr og programmer til rådighed til skolearbejde. Misbrug må ikke finde sted: Fx ulovlig download, lagring eller distribution på skolens netværk og udstyr.

Eleverne skal sørge for, at klasselokalerne er ryddelige, og at stolene bliver hængt op under bordene, når klassen har haft sin sidste lektion i lokalet.

Spisning skal som hovedregel foregå i kantinen. Service skal blive i kantineområdet og skal selvafryddes. I de korte frikvarterer, hvor det kan være vanskeligt at nå at komme i kantinen, er det dog tilladt at spise mellemmåltider som frugt, kiks og lignende i de normale undervisningslokaler og på fællesarealerne, men ikke i faglokalerne. Hvad angår drikkevarer, må der kun medbringes vand eller lignende i flaske med skruelåg i undervisningslokalerne. Lærerne kan ved særlige lejligheder dispensere fra ovenstående.

Boldspil og lignende er ikke tilladt på fællesarealerne.

Skolen arbejder løbende for at støtte de elever, som har besluttet sig for at stoppe med at ryge, og opfordrer andre rygere til at gøre det samme. Rygning må (jævnfør rygeloven) ikke foregå på skolens område. Det er heller ikke tilladt at ryge på de tilstødende private marker. Rygning henvises til det offentlige areal ved Mejlbyvej ved indkørslen til skolen.
Disse rygeregler gælder også for el-cigaretter og snus.

Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – ligesom det er forbudt at møde på skolen eller ved de nævnte aktiviteter i påvirket tilstand.

Ovenstående gælder også på studieture og ekskursioner under rejsen og under programmet, ligesom eleverne skal være klar til dagens program. Overtrædelser heraf kan medføre hjemsendelse for egen regning.

Skolen kan efter konkret mistanke anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol eller euforiserende stoffer.

Øl og vin er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse. Pågribes man i at medbringe, indtage eller formidle euforiserende stoffer, vil man straks blive meldt til politiet.

Eleverne skal i skoletiden være hensigtsmæssigt påklædt. Dette indebærer bl.a., at eleverne skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære kitler efter lærerens anvisning i kemi. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden.

Religionsdyrkelse anses på Egaa Gymnasium som en privat sag. Eleverne må gerne markere et religiøst tilhørsforhold ved smykker eller beklædningsdele, så længe det ikke strider mod nærværende studie- og ordensregler eller har direkte negativ indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder orden og samvær på skolen.

For at undgå uoverensstemmelser mellem forskellige religiøse opfattelser er religionsudøvelse, religiøs forkyndelse og lignende ikke tilladt på skolen.

Vi tolererer på Egaa Gymnasium ikke mobning. Ved mobning forstår vi det at udsætte et andet menneske for en nedværdigende og krænkende behandling, herunder bevidst udelukkelse. Det kan være både fysisk, verbalt og ved brug af digitale medier. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb. Mobning er en adfærd, der klart er i strid med Egaa Gymnasiums værdier. Mobning forebygger vi bedst ved at have opmærksomhed på det, der foregår i gymnasiets undervisning og i det sociale miljø blandt eleverne, herunder på de sociale medier, jf. vores strategi mod mobning.

Det kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser af begivenheder på skolens område – eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – til internt brug på skolen. Udspredelse af sådanne optagelser på internettet eller på anden vis kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Det er ikke tilladt at udsprede lyd- og billedoptagelser, som kan krænke elever eller personale på Egaa Gymnasium, fordi optagelserne handler om private forhold eller andre omstæn­digheder, hvor den pågældende åbenlyst ville forlange sig fritaget herfor. Det gælder ikke mindst optagelser med et indhold, som kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Ovenstående gælder også videreformidling (deling) af lyd- og billedoptagelser.

Det er ikke tilladt at tilskynde eller påvirke elever til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd, som er i strid med formålet med gymnasieuddannelsen, herunder at fremme social kontrol af andre elever.

Ved overtrædelse af disse ordensregler kan skolens ledelse efter situationens alvor iværksætte:

 Advarsler 

 • Mundtlig påtale.
 • Skriftlig advarsel.

 Sanktioner 

 • Udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 • Bortvisning i en kortere eller længere periode i indtil 10 dage. Under bortvisning registreres fravær.
 • Forbud mod i en nærmere angiven periode på skolen at medbringe og anvende private genstande, herunder mobiltelefon eller lignende.
 • Tilbageholdelse af private genstande, herunder mobiltelefon eller lignende, i op til et døgn – også selv om det ligger ud over undervisningstiden.
 • Bortvisning til en anden skole med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der.
 • I særligt graverende tilfælde: Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen. 

Ovennævnte sanktioner følger i øvrigt samme procedure som gælder for fraværsreglerne (se nedenfor). 

Fraværsregler

Fraværsreglerne har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen – samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø.

På skolen er der mødepligt til og krav om aktiv deltagelse i al undervisning og andre aktiviteter, skolen afholder i skoletiden, ligesom der er pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Det betyder, at alle forsømmelser registreres, herunder for sent fremmøde og opgaver, der ikke afleveres rettidigt.

I hver lektion registreres fremmøde/fravær. Forsømmelsesregistreringerne vil være tilgængelige på skolens studieadministrative system (Lectio), og der er således mulighed for selv at kontrollere forsømmelserne. Hvis eleven ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal den pågældende lærer kontaktes hurtigst muligt.

Eleverne har i tilfælde af fravær pligt til at angive fraværsårsagen i Lectio. Elever kan i særlige tilfælde opnå tilladelse til fravær. Eleven skal i sådanne tilfælde ansøge skolens ledelse herom.

Med regelmæssige mellemrum vurderes den enkeltes fraværstimer /manglende opgaver i forhold til antallet af afholdte timer/stillede opgaver. Der tages her højde for fravær i følgende tilfælde:

 • ved deltagelse i ekskursion, studierejse, skoleidrætsstævne eller lignende 
 • ved informationsmøde på videregående uddannelser eller lignende 
 • ved deltagelse i elevrådsarbejde og skoleudvalgsmøder 
 • ved arbejde som tutor 
 • ved borgerligt ombud.

 Fremmødte elever, der på grund af et handicap, funktionsvanskeligheder eller lignende ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan anmode skolens ledelse om fritagelse for dele af undervisningen. Eleven vil i sådanne tilfælde normalt blive afkrævet en lægeerklæring og må selv afholde udgiften hertil.

Skolen griber ind ved for store forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen reagerer med følgende advarsler og sanktioner:

Skriftlig advarsel

En skriftlig advarsel er en kraftig henstilling om at bringe forsømmelserne ned. Denne advarsel gives ud fra en objektiv registrering af forsømmelserne (timer/opgaver), dvs. at der i denne fase ikke tages hensyn til særlige forhold som sygdom og andre forhold.

Advarslen gives i forbindelse med en samtale med rektor eller uddannelsesleder.

Advarsler bortfalder normalt ved skoleårets udløb, men kan i særlige tilfælde, når dette angives eksplicit, først udløbe efter et år. 

Sanktioner 
I tilfælde af fortsatte forsømmelser (timer/opgaver) efter en skriftlig advarsel, indkaldes til en samtale, hvor følgende sanktioner kan iværksættes: 

 1. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år (”særlige vilkår”). I de pågældende fag gives ikke årskarakter ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder. 
 2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag kan først aflægges det følgende år og kun under forudsætning af, at skolens ledelse træffer beslutning om, at eleven kan deltage i undervisningen på ny.
 3. Bortvisning til en anden skole med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelser der.
 4. I særligt graverende tilfælde: Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen. Det betyder også, at betingelserne for at få SU bortfalder, da man ikke længere er studieaktiv. Eleven har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen.

Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om advarsel eller sanktion blive sendt til forældrene/værgen, som returnerer den i underskrevet stand til skolen.

Snyd

Eleverne skal undlade snyd eller lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse i overensstemmelse med uddannelsesformålene.  
Som en del af introduktionsforløbet i 1.g bliver eleverne orienteret om problemer ved og konsekvenser af snyd, herunder snyd med skriftligt arbejde og ved prøver.

Det opfattes som snyd, hvis en elev ved skriftlige arbejder helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.

Får en lærer mistanke om snyd og bliver denne mistanke bekræftet gennem en samtale med eleven, da gælder følgende:

 1. En eventuel skriftlig besvarelsen registreres som ikke afleveret (dvs. at den tæller som forsømmelse)
 2. Klassens uddannelsesleder og klassens lærerteam orienteres, og læreren giver herefter eleven en påtale. 

Gentager snyderiet sig vil uddannelseslederen indkalde til en samtale og give eleven en skriftlig advarsel.

Gribes eleven i snyd for tredje gang, skal eleven aflægge prøver i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning (”særlige vilkår”). 

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historie-opgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen for ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave.

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve, og eleven kan tidligst gå til en tilsvarende eksamen i næste eksamenstermin.

Sanktionerne overfor om snyd følger de samme procedurer, som gælder for fraværsreglerne. En advarsel i forbindelse med snyd bortfalder dog normalt ikke ved skoleårets udløb eller efter et år.

Midlertidig bortvisning og betingede sanktioner

I visse situationer kan skolens ledelse beslutte, at en elev midlertidig som en foreløbig foranstaltning, bl.a. mens en sag undersøges nærmere, ikke må være tilstede på skolen (midlertidig hjemsendelse) eller kun må være til stede i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til skolen).

Det drejer sig om situationer, hvor ledelsen anser det påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen, eller hvor det anses påkrævet for en umiddelbar opretholdelse orden og samvær på skolen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

En sanktion kan gøres betinget af, at eleven ikke igen overtræder studie- og ordensreglerne, evt. i en nærmere fastsat periode. Ligeledes kan en sanktion gøres betinget af nærmere vilkår som er pædagogisk begrundet. Det kan fx være betinget af,

 • at en skade udbedres inden for en nærmere angiven frist, 
 • at eleven gennemfører aktiviteter, som kan forebygge, at eleven gentager det skete
 • at eleven og eventuelt andre forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

Oprykning

Oprykning af en elev til næste klassetrin er betinget af, at eleven har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Eleven har krav på oprykning, når eleven har gennemført de krævede prøver og større skriftlige opgaver og har mindst 2,0 i uvægtet gennemsnit af eksaminer, årsprøver, årskarakterer og i 1.g interne prøver i NV og AP.

Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 i gennemsnit ved afslutningen af skoleåret, og hvis det på baggrund af faglig vurdering skønnes, at eleven ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, kan eleven nægtes oprykning. Eleven, eller hvis eleven er under 18 år elevens forældre/værge, får mulighed for at udtale sig før den endelige beslutning træffes af rektor.

Klage

Elever kan klage over afgørelser i forhold til sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne og oprykning til næste klasse. Klageinstansen er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet.

Klagen indgives inden 10 dage efter afgørelsen til rektor. Hvis klagen ikke imødekommes, kan rektor skrive en udtalelse om klagen. Rektors udtalelse om klagen sendes til eleven, så denne er modtaget senest 7 dage efter modtagelse af klagen, hvorefter eleven inden for en frist på 5 dage kan fremkomme med sine bemærkninger til rektors udtalelse. Rektors udtalelse og bemærkningerne hertil vedlægges klagen til Undervisningsministeriet.

Ikrafttræden

Studie- og ordensreglerne er vedtaget for første gang i skoleåret 2005/06 i skolens samarbejdsudvalg efter forudgående høring i elevrådet. Reglerne er siden tilpasset flere gange efter en lignende proces på skolen.

Nærværende studie- og ordensregler, der er en større tilpasning af ovennævnte regler, så de følger Bekendtgørelsen af 26. september 2017 om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser, er efter høring i elevrådet og på et medarbejdermøde drøftet og endeligt udformet i skolens samarbejdsudvalg den 5.12.2017 og på den baggrund vedtaget i skolens bestyrelse den 11.12.2017.

De træder i kraft den 1. januar 2018.

Historik

Studie- og ordensreglerne er vedtaget for første gang i skoleåret 2005/06 i skolens samarbejdsudvalg efter forudgående høring i elevrådet. Reglerne er siden justeret den 10.10. 2006.

Nærværende studie- og ordensregler, der er en justering af ovennævnte regler, er ligeledes efter høring i elevrådet vedtaget i skolens samarbejdsudvalg den 27.11.2012 og træder i kraft mandag den 3. december 2012. 

Senest ændret pr 1.1.18